November 27, 2017

Партньорство

Партньорите на БЛИСС са:

Университетът Клод Бернар Лион 1 (УКБЛ) [UCBL] се нарежда сред първите пет университета на Франция. Основан през 1971 г., УКБЛ представлява мултидисциплинарен университет с научни изследвания в областта както на основни науки като математика и теоретична физика, така и в сферата на приложни изследвания като здравеопазване и инженерство. Изследването се провежда от над 3500 специалисти (членове на академичния състав и изследователски екипи, докторанти, доктори, инженери, техници).

Отделът по компютърни науки на Университета Клод Бернар Лион 1 ръководи научните изследвания и образованието в областта на ИКТ, включително в изследванията и разработването на Блокчейн. Трите големи лаборатории за компютърни науки в Лион са свързани с този отдел. Лабораторията “Обработка на данни в образни и информационни системи” [LIRIS, http://liris.cnrs.fr <http://liris.cnrs.fr/>] е лаборатория по компютърни науки, която е специализирана в информационни системи и компютърни графики, и е към CNRS [Centrе National de Recherche Scientifique]. Няколко членове на катедрата и тази лаборатория са включени в разработването на приложения и услуги в областта на Блокчейн. Лабораторията предоставя университетски и обучителни програми в областта на Блокчейн, за да отговори на актуалните нужди от обучение на студенти и специалисти в сферата.

УКБЛ е координатор на проекта БЛИСС.

Опитът на Бизнес Трейнинг се базира на солидна основа. Компанията предоставя най-модерни обучителни сесии в областта на ИКТ в продължение на около 20 години. Първоначално Бизнес Трейнинг специализира в обучението на технически специалисти в областта на Информационните технологии (ИТ), както и на крайни потребители. Преди няколко години нашата компания разшири обхвата на каталога си за обучение, за да отговори на нарастващото търсене на курсове за управление най-добрите системи в съответната област (PRINCE2®, IPMA, ITIL, ADKAR и др.).

В момента Бизнес Трейдинг има 50 служители – обучители, разработчици на софтуер за курсове и консултанти, в Белгия и Люксембург.

Бизнес Трейнинг е сертифициран Q*For.

  • АИКА АСОЦИАЦИОНЕ ИТАЛИАНА ПЕР Л’ИНФОРМАТИКА Е ИЛ КАЛКОЛО АУТОМАТИКО [AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA И IL CALCOLO AUTOMATICO] (Италия)

АИКА е най-известната асоциация в Италия в областта на Информационните технологии.  Основана през 1961 г., АИКА е организация с нестопанска цел, която се стреми към популяризиране и развитие на цифрови умения за всички, както и на ИТ компетенции за професионалисти.

АИКА набира и стимулира сътрудничеството между три основни институционални заинтересовани страни: образование и научни изследвания (например университети, училища и научноизследователски центрове, които допринасят за теоретичния и методологически напредък в ИТ), потребители на ИТ (например публични и частни организации, които използват информационни технологии) и предприятия в областта на ИТ (т.е. производители и доставчици на цифрови продукти и услуги).

АИКА насърчава:

Професионализъм в областта на ИТ чрез своя годишен Конгрес, своето списание “Мондо диджитале” [Mondo digitale], проучвания и проекти на италианско, европейско и международно ниво.

Всеобхватен набор от Рамки на компетентностите и Системи за сертифициране:

е-Гражданин,

ЕСКУ [ECDL] (Европейски сертификат за компютърни умения),

e-CFplus (обогатена версия на Европейската рамка за дигитална компетентност), e4job и други професионални квалификации.

Използването на цифровите технологии при преподаването и ученето чрез специалната годишна конференция “Дидаматика” [“Didamatica”], списанието “Брикс” [“Bricks”]

Млади таланти в областта на информатиката чрез конкурси и награди като Олимпиадата по информатика, конкурса “Уебтротър” [“Webtrotter”], отличия при дипломирането и др.

АИКА е италианският съответстващ член на

СЕПОИ [CEPIS] (Съветът на европейските професионални общества по информатика), който представлява над 30 национални общества в Европа,

МФОИ [IFIP] (Международната федерация за обработка на информация), която представлява общества в областта на ИТ от 56 държави,

ИТ СТАР [IT STAR] (Регионална асоциация за ИКТ в Централна, Източна и Южна Европа), която включва 19 национални асоциации на професионалисти в областта на ИКТ,

Фондацията на ЕСКУ [ECDL],

Европейската асоциация на мениджъри на ИТ [CIO],

ИТПЕ [ITPE] ИТ Професионализъм Европа [IT Professionalism Europe] – мрежа от заинтересовани лица, които се интересуват от развитието на тази професия

ЕКСЕЛИА е гръцка частна компания, която е специализирана в разработването на образователни и обучителни игри и предлага професионално обучение за социални умения с иновативни методологии, насочени към ученето чрез игри.  Използвайки ИКТ като способстващ фактор за иновациите в образованието, ЕКСЕЛИА разработва подобрен образователен софтуер и материали като масивни отворени онлайн курсове (МООК) [MOOC], отворени образователни ресурси (ООР) [OER] и педагогически методи, базирани на игри.

Университетът в Тарту (УТ) [UT, www.ut.ee], разположен в град Тарту (вторият по големина град в Естония), е най-престижният  университет и с най-всеобхватна програма в страната, както и един от най-уважаваните образователни и изследователски центрове в Централна Източна Европа. УТ принадлежи към 2-та процента най-добри световни университети (Световна ранглиста на университетите на KюЕс (Куакарели Симъндс) за 2016-2017 г. и Световна ранглиста на университетите на Таймс Хайър Еджукейшън за 2016-2017 г.) [QS World University Rankings 2016/17 & Times Higher Education World University Rankings 2016-2017]. Основан през 1632 г., УТ е организиран в четири факултета (социални науки, изкуство и хуманитарни науки, наука и технологии и медицина), които са дом на повече от 14 000 студенти и 1900 учени и академичен състав (включително 1300 чуждестранни студенти от 90 страни). Средно всяка година университетът присъжда 100 докторски степени, а университетските изследователи публикуват около 3000 научни статии.

Институтът по компютърни науки [www.cs.ut.ee] има дългогодишна репутация за изключителни образователни програми, които дават възможност на студентите да растат заедно с бързо променящите се технологии и да се адаптират към тях. Той е научно-ориентирана институция, която се състои от 6 научноизследователски групи, които специализират в областта на (i) науката за данните, (ii) езиците и системите за програмиране, (iii) сигурността и теоретичната компютърна наука, (iv) софтуерно инженерство, (v) разпределени системи и (vi) обработка на естествен език. Освен това институтът управлява портфолио от около 130 курса, които обхващат целия спектър от компютърни науки и информационни системи (напр. софтуерно инженерство, разпределени системи и софтуерно инженерство в областта на сигурността). Като цяло мисията на института е да подготви студентите да учат, да откриват, да правят иновации и да прилагат нови знания в областта на компютърните науки чрез балансирана програма за най-съвременни изследвания, ефективно преподаване, разширен обхват и услуги.

Имайки пряко академично и бизнес сътрудничество с партньори в 20 страни, ТЕЛЕСИГ развива разработването и предоставянето на решения за ИКТ и е-обучение, както и консултантски услуги в управлението и приложението на проекти, финансирани от ЕС.