November 27, 2017

3A BLISS

Предистория

Блокчейн – технологията в основата на платформите за интелигентни договори, дигиталните валути и дигиталните системи – за клиринг на плащания, представлява технологична иновация, която революционизира индустриите и задвижва икономическите промени в глобален мащаб.

Неотдавнашното динамично навлизане на технологията блокчейн в множество сектори на икономиката на ЕС създаде огромен брой нови възможности за бизнес иновации и предприемачество.

Според Световния икономически форум се очаква до 2027 г. 10% от световните икономически транзакции да бъдат съхранявани с технологията блокчейн. Следователно, необходимостта от повишаване на квалификацията на професионалистите в областта на ИКТ, така че да се отговори на бързо растящите нужди на цифровия пазар на труда, също се увеличи значително.

Цел

Проектът BLISS „Умения в областта на Блокова верига (Блокчейн) за професионалисти в областта на Информационните и комуникационните технологии“ има за цел да подобри уменията и компетенциите на професионалистите в областта на ИКТ чрез разработване на образователни ресурси и материали за справяне със съществуващите професионални нужди и несъответствия и иновативен курс за нуждите от блокчейнумения, който ще подкрепят широкомащабния отворен достъп и участието в обучителни дейности за професионалисти в областта на ИКТ.

По-конкретно, стратегическото партньорство на BLISS има за цел да обогати предоставянето на ПОО за професионалисти в областта на ИКТ и да засили ключовите напречни компетенции чрез:

 1. Проектиране на цялостен и съвременен курс за обучение за приложения за блокчейн технологии
 2.  Въвеждане на съвременни методи за провеждане на обучение и иновативни педагогически ресурси с отворен достъп (инфраструктури за VOOC)
 3. Улесняване на интегрирането на изискванията за блокчейн умения в схемите на ЕС за сертифициране и стандартизация

Партньори

BLISS обединява следните 6 партньора от 6 различни страни от ЕС:

 1. УНИВЕРСИТЕТ КЛОД БЕРНАР ЛИОН 1 – Координатор (Франция)
 2. БИЗНЕС ТРЕЙНИНГ СА [BUSINESS TRAINING SA] (Белгия)
 3. АСОЦИАЦИОНЕ ИТАЛИАНА ПЕР Л’ИНФОРМАТИКА Е ИЛ КАЛКОЛО АУТОМАТИКО [AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’INFORMATICA И IL CALCOLO AUTOMATICO] (Италия)
 4. ЕКСЕЛИА Е.Е. [EXELIA E.E.] (Гърция)
 5. УНИВЕРСИТЕТ ТАРТУ (Естония)
 6. ТЕЛЕСИГ ЕООД (България)

BLISS ще изработва висококачествени Отворени образователни ресурси (ООР), за да засили внедряването на ИКТ в образованието и обучението и да насърчи лесен и безплатен достъп до предоставяне на ПОО, позволявайки повишаване на квалификацията и преквалификация на професионалисти в областта на ИКТ и други заинтересовани обучаеми.

Целеви групи

 • Професионалисти в областта на ИКТ, нуждаещи се от Продължаващо професионално образование и обучение (C-VET)
 • Студенти, нуждаещи се от Първоначално професионално образование и обучение (I-VET)
 • Доставчици на ПОО и работодатели
 • Секторни заинтересовани страни
 • Създатели на политики
 • Други европейски обучаеми

НАЧАЛНА ДАТА: 01-10-2017
КРАЙНА ДАТА: 31-03-2020
Справка за проекта: 2017-1-FR01-KA202-037259